Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Dovoz potravin

hv
Dovozcem potravin je v ČR podnikatel, který dováží zboží z třetích zemí (mimo členských zemí Evropské unie). Za účelem provozování této činnosti musí být registrován u příslušného orgánu státní správy (SZPI nebo SVS). Musí splňovat požadavky zákona 110/1997 o potravinách, prováděcích vyhlášek a příslušných předpisů ES (stejně jako výrobce). Obchodování v rámci EU se nepovažuje za dovoz. Výrobky vyrobené v EU nebo dovezené z třetích zemí do některé členské země Evropské unie nesmí být odmítnuty k uvedení do oběhu v ČR, pokud odpovídají předpisům a postupům platným v některém z členských států EU.
Při dovozu potravin je podnikatel povinen předložit celnímu orgánu na určité potraviny osvědčení vystavené příslušným orgánem v zemi původu potraviny, a také zajistit příp. požadovanou kontrolu.
Při označování potravin dovezených z třetích zemí může být dovozce uveden, jakožto jediný podnikatel – není nutné uvádět adresu výrobce, ale někdy je třeba uvést zemi původu, aby spotřebitel nebyl ohledně původu potraviny uváděn v omyl.
Potraviny, které jsou určeny pro českého spotřebitele musí být řádně označeny v českém jazyce a musí mít připojen doklad o původu zboží. (hv, sk)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111