Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Vyřazení potravin z oběhu

V případě, že se přes všechna provedená opatření objeví na trhu závadná potravina, musí být z dalšího oběhu neprodleně vyřazena. Týká se to potravin, které
-                     nesplňují požadavky na zdravotní nezávadnost,
-                     jsou klamavě označené nebo nabízené ke spotřebě klamavým způsobem,
-                     mají prošlé datum použitelnosti,
-                     jsou neznámého původu.
Do toho jsou zahrnuty např. potraviny překračující nejvyšší přípustné úrovně kontaminace radionuklidy, potraviny balené do obalů a obalových materiálů, které neodpovídají stanoveným požadavkům, potraviny nedostatečně nebo nesprávně označené, nebo neodpovídají jakostí požadavkům stanoveným vyhláškou nebo údajům deklarovaným výrobcem. Z oběhu musí být vyřazeny i potraviny páchnoucí (pokud pach není charakteristickou vlastností výrobku) nebo jinak poškozené, deformované, znečištěné nebo zjevně chemicky nebo mikrobiologicky narušené.
Orgány dozoru mají podle zákona 110/1997 o potravinách ve své pravomoci nařídit vyřazení z prodeje, přičemž je stanoveno, jak s potravinami musí být naloženo.
ČR je zapojena do systému rychlého varování RASFF, který umožní provést rychlá opatření v případě, že závadná potravina zjištěná v jiném členském státě se vyskytuje i na českém trhu. (hv)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111