Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Pesticidy

Podle směrnice EP a Rady 2009/128/ES se pesticidy rozumí:

a) přípravky na ochranu rostlin, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 1107/2009 
         (Čl. 3 nařízení 1107/2009/ES: „přípravky“ se rozumí směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více látek a určené pro použití jako přípravky na ochranu
         rostlin či adjuvanty);
b) biocidní přípravky , jak jsou definovány v nařízení (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání.
         (Čl. 3 nařízení 528/2012/EU: "biocidním přípravkem" se rozumí
- jakákoli látka nebo směs ve formě, v jaké se dodává uživateli, skládající se z jedné nebo více účinných látek nebo tuto látku (tyto látky) obsahující nebo vytvářející, určené k ničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na tento organismus jakýmkoliv způsobem jiným než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením,

- jakákoli látka nebo směs vytvořená z látek nebo směsí, na které se nevztahuje první odrážka, použité s úmyslem zničení, odpuzování a zneškodňování jakéhokoliv škodlivého organismu, k zabránění působení tohoto organismu nebo dosažení jiného regulačního účinku na škodlivý organismus jakýmkoliv jiným způsobem než pouhým fyzickým nebo mechanickým působením;

Ošetřený předmět, který má primární biocidní funkci, se považuje za biocidní přípravek.)
 
K rozmachu využívání pesticidů došlo v 30. letech 20. století. Později bylo zjištěno, že mnohé z účinných látek jsou toxické (např. DDT, aldrin, chlordan, dieldrin, endrin, lindan aj.) a jsou značně perzistentní, tzn. že setrvávají dlouho v potravinovém řetězci, a jejich množství se v organismu kumuluje. Proto došlo v různých zemích k postupnému zákazu řady z nich (viz DDT). Kromě zákazu jejich používání jsou legislativně stanoveny limity pro jejich zbytková množství (rezidua) a provádí se přísná kontrola.
 
Doporučení pro spotřebitele:
Ovoce a zeleninu před konzumací důkladně omyjte, příp. oloupejte tenkou vrstvu. Vnější listy salátů odstraňte. (ber 2015, sk)

Více informací o přípravcích na ochranu rostlin - zde
Více informací o biocidních přípravcích - zde
 
Zdroj:
Směrnice EP a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů
Státní zdravotní ústav - Pesticidy

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Potravinářská inspekce nevpustila do ČR čaje s nadlimitní přítomností pesticidů (5.8.2019)
EFSA upřesňuje závěry hodnocení rizik pesticidů obsahujících neonicotinoidy (29.3.2013)
EFSA: Zpráva o reziduích pesticidů v potravinách (14.3.2013)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111