Home A-Z Home www.bezpecnost.potravin.cz

Glyfosát

Glyfosát (N-(fosfonomethyl)glycin) je derivát glycinu fungující jako širokospektrý herbicid (viz pesticidy), tedy látka užívaná k potírání plevele. Je účinnou složkou herbicidních přípravků, jako je Roundup,  v  nichž tvoří  asi 40 - 50 % (ostatní podíl je tvořen povrchově aktivními látkami, plnidly a dalšími látkami usnadňujícími aplikaci). Tato látka je specifickým inhibitorem enzymu EPSPS (5-enolpyruvylšikimát-3-fosfát syntáza), který je nezbytnou součástí biosyntézy aromatických aminokyselin a jeho zablokování vede k narušení tvorby bílkovin. Je velmi účinný proti hluboce zakořeněným a dřevitým trvalým, jednoletým a dvouletým travinám, ostřicím a široce olistěným plevelům, užívá se v zemědělství i lesnictví.

Rizika
Pro živočichy není podle převažujícího vědeckého názoru glyfosát toxický, protože nemají tuto biosyntetickou dráhu a aromatické aminokyseliny získávají z potravy. Je považován za relativně nízkotoxickou látku bez karcinogenních nebo teratogenních účinků (i když některé studie nejednoznačně poukazují na potenciální kancerogenní účinek herbicidu např. na lymfatický systém). Větší nebezpečí představuje pro ryby, vodní bezobratlé a obojživelníky - tyto skupiny organismů jsou na glyfosát citlivější než suchozemské organismy.
Některé studie bezpečnost herbicidu zpochybňují a uvádějí např., že Roundup a jeho metabolity již v poměrně nízkých koncentracích mají genotoxické účinky (působí na embryonální a pupečníkové buňky i buňky lidské placenty), avšak toxickou látkou zřejmě není přímo glyfosát, ale další přídatné látky obsažené v herbicidu, především povrchově aktivní látka POEA (polyoxy-ethylenamin).
V půdě se glyfosát poměrně rychle rozkládá. Hlavním metabolitem glyfosátu ve vodách, sedimentech, rostlinách a zvířatech je kyselina aminometylfosfonová (AMPA). Vedou se diskuse o možné akumulaci a toxicitě reziduí.  
Stopová množství glyfosátu se zřejmě dostávají i do pitné vody a celého přírodního cyklu. 

Při používání a manipulaci s těmito herbicidy jsou nejzávažnějšími nepříznivými účinky jejich dráždivé vlastnosti (pro dýchací ústrojí, pokožku či požití zažívacím traktem). I když při otravách glyfosátovými herbicidními prostředky nebyla zaznamenána žádná smrtelná intoxikace, a tyto patří mezi nejbezpečnější přípravky tohoto druhu, opatrnost je vždy namístě. Zejména je nutné dodržovat při práci s ním přísná hygienická pravidla.  

Odolnost plodin vůči glyfosátu
Za účelem rozšiřování použití glyfosátu jako herbicidu jsou vyvíjeny geneticky modifikované plodiny, které jsou vůči této látce odolnější. V r. 1996 byla komercializovaná první řada transgenní sóji tolerantní vůči glyfosátu. Následovaly a dále jsou vyvíjeny další transgenní plodiny.  

Ochrana před rezidui v potravinách
Za účelem omezení rizika je nutné dodržovat legislativně stanovená pravidla aplikace herbicidu. Pro preventivní ochranu zdraví jsou stanoveny legislativní limity pro rezidua glyfosátu v potravinách rostlinného i živočišného původu (nařízení 839/2008/ES, příloha II, kterým se mění nařízení 396/2005/ES). Limity jsou průběžně kontrolovány dozorovými orgány. V dětské a kojenecké výživě nesmí celkové množství pesticidů překročit limit detekce.

Prováděcí nařízení 2017/2324/EU ze dne 12. prosince 2017, kterým se v souladu s nařízením 1107/2009/ES o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění příloha prováděcího nařízení 540/2011/EU (Text s významem pro EHP.)
"Pravidla pro užívání glyfosátu jsou připravená, před sklizní ho nebude možné použít na řepku ani obiloviny" - tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 19. 11. 2018. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin

Pravidla pro užívání glyfosátu jsou připravená, před sklizní ho nebude možné použít na řepku ani obiloviny (19.11.2018)
Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci (17.9.2018)
Jak vzniká rezistence na glyfosát u plevelů? (20.3.2018)
Ministerstvo zemědělství chce v ČR snižovat používání glyfosátu, zvažuje zákaz neprofesionálního používání i předsklizňové aplikace (30.11.2017)
Ukončení platnosti povolení některých glyfosátů (9.2.2017)

Aktuální informace z oblasti bezpečnosti potravin pro laickou i odbornou veřejnost

Informace pro spotřebitele o potravinách, výživě i prevenci před nemocemi z potravin

Webové stránky pro mládež a pedagogy o správné výživě a bezpečnosti potravin


Informační centrum bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11705, tel.: 221 811 111