Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Co znamená, že výrobek podstoupil radiologickou kontrolu? do kategorie

Aktuality > Aktuality

Co znamená, že výrobek podstoupil radiologickou kontrolu?

Vydáno: 18.10.2018
Tisk článku
Autor: Společnost pro výživu
Informace z internetové poradny Společnosti pro výživu

Koupila jsem rakytníkový olej Elit phito z Ukrajiny. Uvádí se na něm, že výrobek podstoupil radiologickou kontrolu. Co to znamená? děkuji.

Vážená paní,
 
Radionuklidy jsou obsaženy ve všech formách života. K možným zdrojům patří vznik země, trvalé vytváření v atmosféře působením kosmického záření, zkoušky jaderných zbraní, havárie atomových reaktorů. Rozpadem radionuklidů (atomy s nestabilním jádrem – radioisotopy) vzniká radioaktivní záření za současného vzniku záření alfa, beta nebo gamma. Tato záření mají různou pronikavost a různou míru biologických účinků.
 
Radioaktivní isotopy může vytvářet řada prvků. Při havárii v Černobylu (1986) se do prostředí dostaly především radionuklidy jódu, césia a teluru (131J, 137Cs a 132Te). Obsah radioaktivních nuklidů v materiálech se nejčastěji vyjadřuje jako měrná aktivita v Bq (bequerell)/kg (1 Bq vyjadřuje počet rozpadů za s). Dávka záření se vyjadřuje jako energie pohlcená materiálem v jednotkách Gy (gray) tj. J/kg.
 
Radioaktivita ze stravy tvoří jen malou část celkové dávky, kterou člověk dostává ze vzduchu, z půdy a ze stavebních materiálů. Největší podíl radioaktivity z potravin tvoří přírodní radionuklidy (40K a 14C). Po vstupu do organismu se radionuklidy částečně zachytí v některých tkáních, hromadí se v nich a poškozují buňky, přičemž může dojít k nádorovému bujení.
 
V rámci EU je stanoven limit pro radioaktivní césium (134Cs a 137Cs) pro mléko a dětskou výživu 370 Bq/kg, pro ostatní potraviny dovážené do EU 600 Bq/kg. Od r. 1986 se radioaktivita pravidelně kontroluje. Naměřené hodnoty radioizotopů 134Cs a 137Cs jsou pod mezními hodnotami.
 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) monitoruje mimo jiné také obsah radionuklidů v potravinách. V České republice toto monitorování probíhá v rámci celostátní radiační monitorovací sítě. Součástí této sítě jsou i další organizace, především Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Státní veterinární správa a některé jiné. Kromě půdy, vody a ovzduší zahrnuje komplexní monitoring také celý potravinový řetězec – rostliny, krmiva, zvířata, vodu a potraviny.
 
Problematika celostátní radiační monitorovací sítě není právem EU upravena, je však v zájmu předběžné opatrnosti upravena českým národním předpisem. Podle evropských předpisů je monitorována radioaktivita volně rostoucích hub a výrobků z nich, které jsou do EU dováženy ze třetích zemí.
 
Na základě výsledků a veřejně dostupných informací nejsou v současné době důvody k obavám.
 
Ve vztahu k radioaktivitě se často uvádí i ozařování potravin. Znamená to vystavení potraviny ionizujícímu záření. Cílem je podpora bezpečnosti potravin, tzn. snížení počtu patogenních mikroorganismů a hmyzu, omezení kažení, omezení předčasného zrání a klíčení. Podle současných zjištění nepředstavuje ozařování potravin pro spotřebitele zdravotní riziko, pokud jsou splněny legislativou stanovené podmínky.
 
Ozářením se potravina nestává radioaktivní, nebyl prokázán škodlivý účinek produktů radiolýzy ani jejich potenciální působení na ostatní složky potravin. Nebyl pozorován žádný negativní efekt z hlediska karcinogenity a genotoxicity při dávkách do 10 kGy, ani nebyla zjištěna indukovaná radioaktivita při dávkách do 50 kGy. Případné snížení nutriční hodnoty potraviny není o nic větší, než při použití jiných metod k prodloužení trvanlivosti. Nesmí být překročeny doporučené ozařovací dávky, aby nedošlo ke smyslovým změnám potravin.
 
V různých členských zemích EU je k ozařování schváleno různě široké spektrum potravin (např. koření, byliny, brambory, ovoce, zelenina, obilné produkty, drůbež, ryby a mořští živočichové, žabí stehýnka), v některých zemích je ozařování zcela zakázáno (např. Německo). Dovoz ozářených potravin do jiných zemí je možný jen v případě, že jsou splněny předpisy země dovozu. V Úředním věstníku EU je zveřejňován aktualizovaný seznam schválených potravin a dávek záření v jednotlivých zemích. Přísný postup platí i pro schvalování ozařoven. Skutečnost, že byla potravina ozářena, musí být na obalu uvedena.
 
Pokud se tedy ptáte, co znamená, že potravina podstoupila radiologickou kontrolu, znamená to, že byla provedena kontrola na dodržení výše uvedených kritérií.
 
MUDr. Anna Niklová
 
zdroj:
www.bezpecnostpotravin.cz
www.szpi.cz

Zdroj článku: Společnost pro výživu

Ilustrace: GRIFART
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018