Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropský parlament schválil nové nařízení o biocidech a definici „nano“ do kategorie

Chemická rizika > Rizikové faktory - Archiv> Chemická rizika> Rizikové faktory - Archiv
Bezpečnost potravin - archiv - kauzy > Bezpečnost potravin - archiv - kauzy

Evropský parlament schválil nové nařízení o biocidech a definici „nano“

Vydáno: 7.3.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Po schválení návrhu Výborem stálých reprezentantů COREPER dostal návrh zelenou i v Evropském parlamentu. Definitivní přijetí má provést Rada v 1. pololetí 2012.
Dne 19. 1. 2012 bylo Evropským parlamentem přijato znění nařízení o biocidech, přičemž poslední rozhodnutí čeká na Radu. Očekává se, že nařízení bude zveřejněno v první polovině roku 2012 s tím, že začne platit od 1. září 2013.
Nařízení bude obsahovat centralizovaný systém schvalování biocidů ve třech termínech: 2013, 2017 a 2020. Avšak schvalování některých biocidů, jmenovitě rodenticidů, zůstane v rukou národních vlád i po r. 2020.
Od 1. září 2013 bude schvalovací systém EU použit pro biocidy zajišťující hygienu u lidí a zvířat, pro desinfekční prostředky v oblasti potravin, krmiv a pitné vody a pro insekticidy, akaricidy a produkty určené k regulaci antropodů, dále repelenty a atraktanty.
Od 1. ledna 2017 se bude na úrovni Unie provádět schvalování dezinfekčních prostředků pro soukromé užití a pro veřejnou zdravotní sféru, konzervační prostředky v plechovkách a konzervační přípravky pro kapaliny používané při obrábění kovů.
Od 1. ledna 2020 dojde na zbývající biocidy s výjimkou pěti typů, které zůstanou v pravomoci národních orgánů (rodenticidy, avicidy, piscicidy, konzervanty potravin a krmiv a protiplísňové prostředky). Parlament považuje vyloučení významných posledně jmenovaných skupin z působnosti nařízení za nesprávné a Komise se k této otázce vrátí do 31. 12. 2017.
Nové nařízení má nahradit směrnici 98/8 o biocidních přípravcích,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0008:20111011:CS:PDF
 u níž jsou problémy kvůli nedostatečné harmonizaci produktů, i když aktivní látky z nich jsou předmětem centralizovaného schvalování. Pověřené orgány nejsou schopny vydat schválení pro nové látky od r. 1998.
Nařízení zásadně nejnebezpečnější látky, které mohou být karcinogenní, postihují geny nebo hormony nebo jsou toxické z hlediska reprodukce. Členským státům však je umožněno učinit za stanovených podmínek výjimky, pokud je to potřebné kvůli zajištění proti specifickému ohrožení zdraví. Výjimky budou časově omezené – obecně na 5 let, dokud nebudou k dispozici bezpečnější alternativy. 
Na druhé straně bude k dispozici zjednodušený proces pro přírodní produkty jako cedrové dřevo.
Aktualizovaná legislativa zastřeší celou příslušnou sféru včetně zahrnutí fungicidních sprejů na nábytek či antibakteriálních prostředků na kuchyňské povrchy.
Nařízení bude zahrnovat i opatření proti možnému riziku z nanotechnologií. V této oblasti existuje ještě mnoho nejistot, takže zatím všechny látky v nano-rozměrech mají podléhat schvalování (např. ponožky s nano-stříbrem).
Nová pravidla mají prospět zdraví lidí i prostředí a budou společná v celé Unii.
I když nařízení chrání intelektuální vlastnická práva, bude požadovat, aby se podniky podílely na dodávání údajů, aby nebyly nutné duplicitní testy na zvířatech.
Úřad ECHA (European Chemicals Agency) bude vytvářet vědecké a technické zázemí. Celkový počet jeho stanovisek se podle odhadu zvýší z  80 v r. 2014 na 300 v r. 2020.
Vedle samotných biocidů musí být označovány i produkty, které jimi byly ošetřeny.

EU Food Law, 2012, č. 517, s. 14-18 Objednávka kopie článku
EP: Stádia projednávání dokumentu
P7_TA-PROV(2012)0010: Placing on the market and use of biocidal products ***II European Parliament legislative resolution of 19 January 2012 on the Council position at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD))

Předcházející informace:
Rámcová směrnice pro dosažení udržitelného používání pesticidů
Změna zákona o biocidních přípravcích a vyhláška o seznamu účinných látek
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021