Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Evropský úřad pro bezpečnost potravin - EFSA do kategorie

Zprávy EFSA - Archiv > Zprávy EFSA - Archiv> EFSA - Archiv

Evropský úřad pro bezpečnost potravin - EFSA

Vydáno: 20.3.2007
Tisk článku
Letos si připomeneme 5. výročí založení European Food Safety Autority – EFSA
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který si letos připomíná informačními a vědeckými semináři, mítinky a výstavami v členských státech EU 5. výročí svého založení Evropským společenstvím, má od roku 2005 své stálé sídlo v italské Parmě. Posláním úřadu je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv. Tím má přispívat ke zvyšování důvěry spotřebitelů, hladkému fungování vnitřního trhu a k vysoké úrovni ochrany lidského zdraví, zdraví a pohody zvířat, zdraví rostlin a ochrany životního prostředí.
Úkolem EFSA je zajišťovat unijním institucím a členským státům co možná nejlepší a vědecká stanoviska pro přípravu legislativy (stanoviska nezávislá na politické vůli). Úřad podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizika, vyhledává, sbírá a analyzuje vědecká data a provádí činnosti vedoucí k identifikaci a charakterizaci nově vzniklých rizik.
 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin má čtyři orgány: správní radu (Management Board), výkonného ředitele a jeho sekretariát (Office of the Executive Director), poradní sbor (Advisory Forum), vědecký výbor s vědeckými komisemi (Scientific Committee & Expert Panels).
Správní radu tvoří 14 členů, kteří jsou jmenováni Radou ministrů po konzultaci s Evropským parlamentem. Při výběru jejich členů se dbá na vysokou úroveň odborné kvalifikace, široký rozsah znalostí a co možná nejširší geografickou různorodost v rámci EU. Správní rada dohlíží na plnění poslání EFSA, je zodpovědná za plnění jeho úkolů. Každoročně schvaluje plán prací na následující rok a schvaluje souhrnnou zprávu za rok uplynulý, jmenuje výkonného ředitele, předsedu vědeckého výboru a předsedy vědeckých komisí.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin jedná nezávisle na institucích Společenství, není řízen Evropskou komisí, ale svým výkonným ředitelem, který je jmenován správní radou na dobu pěti let. Od 1. července 2006 se ujala role výkonné ředitelky úřadu Catherine Geslain-Laneélle. Zodpovídá za každodenní chod úřadu, sestavování pracovních programů, zajištění technické podpory vědeckým komisím a udržování kontaktů s Evropským parlamentem.
Členové poradního sboru a jeho pracovních skupin zastupují příslušné instituce 27 členských států EU, které vykonávají obdobné úkoly jako EFSA. Zasedání se účastní také zástupci Norska, Švýcarska a Evropské komise, a to jako pozorovatelé. Českou republiku reprezentuje Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny. Poradnímu sboru předsedá výkonný ředitel. Úkolem Poradního sboru je výměna informací o potenciálních rizicích potravin a krmiv, sdílení informací,  které umožní, aby se hodnocení rizika provádělo ve všech zemích harmonizovaně a zabránilo se duplicitním činnostem.
Vědecké komise se skládají z nezávislých expertů členských států jmenovaných správní radou na dobu tří let (nejsou to zaměstnanci EFSA). Vědecký výbor je složen z předsedů vědeckých komisí a nezávislých odborníků. Zodpovídá za koordinaci a jednotu postupu při přípravě vědeckého stanoviska a poskytování vědeckých stanovisek úřadu. 
            V současné době existují tyto vědecké komise EFSA:
-         pro potravinářské přídatné látky, látky určené k aromatizaci, pomocné látky a materiály přicházející do styku s potravinami (AFC Panel);
-         pro přísady a produkty nebo látky používané v krmivech (FEEDAP Panel);
-         pro přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin (PPR Panel);
-         pro geneticky modifikované organismy (GMO Panel);
-         pro dietetické výrobky, výživu a alergie (NDA Panel);
-         pro biologická nebezpečí (BIOHAZ Panel);
-         pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM Panel);
-         pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW Panel);
-         pro zdraví rostlin (PLH Panel).
 
            Evropský úřad pro bezpečnost potravin koordinuje propojení organizací členských států vykonávajících činnosti v oblasti jeho poslání. Partnerskou organizací EFSA v ČR je Ministerstvo zemědělství – Úřad pro potraviny, který navrhnul do seznamu příslušných vědeckých organizací 19 institucí, všechny byly přijaty jako možní budoucí partneři pro spolupráci. Kromě členských států komunikuje EFSA s Evropskou komisí, a to zejména v oblasti přípravy legislativních návrhů. Pravidelně informuje také členy Evropského parlamentu.
Podle poslední výroční zprávy se v  roce 2005 EFSA soustředil na tyto své hlavní cíle v oblasti vědy:
-         poskytovat vědecké posudky, směrnice a sdělení k otázkám a záležitostem, které se týkají bezpečnosti potravin a  jsou formálně adresovány EFSA nebo vyplývají z úkolů a povinností úřadu;
-         hodnotit rizika specifických skupin regulovaných látek a vývoj návrhů  faktorů rizik s tím souvisejících - např. potravinářská aditiva, látky určené pro aromatizaci apod.;
-         monitorovat specifické faktory rizik a nemocí zvířat – výroční zpráva o nemocech zvířat;
-         rozvíjet, podporovat a aplikovat nové a harmonizované vědecké přístupy k metodikám hodnocení nebezpečí a rizika – 3 stanoviska vědeckého výboru;
Evropský úřad pro bezpečnost potravin uspořádal za dobu své činnosti téměř 500 vědeckých mítinků, které navštívilo více než 5000 expertů z členských států Evropské unie. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin se v poslední době zaměřuje na ještě vyšší úroveň šíření své vědecké práce v oblasti bezpečnosti potravin do vnějšího světa pomocí komunikace se sdělovacími prostředky, státními a veřejnými úřady, zájmovými spotřebitelskými organizacemi a s širokou veřejností. Komunikace o riziku je založena na vydávání srozumitelných a vědecky podložených zpráv týkajících se bezpečnosti potravin a krmiv. Cílem nebylo jen zvýšení úrovně a účinků komunikačních aktivit, ale také rozvoj přibližování „vědecké komunikace“ vnějšímu světu a větší zapojení nevládních organizací a zástupců průmyslu za pomoci společného poradního seskupení nazvaného Stakeholder Consultative Platform.
 
Podrobnější informace o EFSA najdete na http://www.efsa.europa.eu/en.html .
 
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021