Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Informace o potravinovém řetězci určená pro jatka a úřední veterinární lékaře do kategorie

TZ SVS ČR > Zdroje ICBP - Archiv> TZ SVS ČR> Zdroje ICBP - Archiv
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Informace o potravinovém řetězci určená pro jatka a úřední veterinární lékaře

Vydáno: 11.5.2010
Tisk článku
Autor: Mgr. Jana Kubcová Beránková
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11. 5. 2010.

Informace pro jatka a úředního veterinárního lékaře
Přestože nejde o novou informaci, dovolujeme si chovatelům připomenout povinnost, která vyplývá z přílohy II oddílu III nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, jde o tzv. Informace o potravinovém řetězci, (dále IPŘ). To znamená, že chovatelé musejí provozovateli jatek 24 hodin před každou zásilkou zvířat zaslat požadované informace, nebo požádá-li provozovatel jatek nebo chovatel o výjimku, může mu krajská veterinární správa povolit zasílání IPŘ i méně než 24 hodin předem nebo až se zvířaty.
Státní veterinární správa ČR připravila k využití příslušné formuláře, které jsou ke stažení na www.svscr.cz, a to pod rubrikou Veřejné zdraví – Informace o potravinovém řetězci.
Provozovatel jatek nesmí do prostor jatek přijmout zvířata, o kterých nemá k dispozici IPŘ. To znamená, že povinnost vypsat a zaslat IPŘ má každý, kdo chce na jatkách porazit jakékoli zvíře, jehož maso má být použito pro výživu lidí.

Informace o potravinovém řetězci zahrnují zejména následující údaje:
1. Informace o chovateli zvířat a veterinárním lékaři
Chovatel je vlastník nebo držitel zvířat, která jsou zasílána na jatky. Vystavováním IPŘ může chovatel pověřit vedoucího farmy nebo jinou osobu, která má přístup k uvedeným informacím a údajům. Vyplněné IPŘ mohou být zasílány provozovateli jatek předem také elektronicky.
Výsledky veterinární prohlídky zvířat na jatkách oznámí úřední veterinární lékař chovateli zvířat písemně nebo elektronicky  v rozsahu stanoveném v dodatku k příloze I „VZOR DOKLADU“ nařízení EK (ES) č. 2074/2005.

2. Údaje o zvířatech dodávaných na jatky

Uvádí se údaje o zvířatech z jednotlivých hal nebo ustájení (o partii zvířat) dodávaných na jatky. Pokud je znám, uvádí se např. úhyn v posledních 14 dnech u nosnic apod.
Léky, vakcíny a jiné látky se v IPŘ uvádějí jen tehdy, jestliže u nich byla stanovena ochranná lhůta delší než 0.
Podrobnosti o chorobách a laboratorních testech se uvádí, jestliže jsou známy výsledky.

3. Onemocnění zaznamenaná v chovech
Je nezbytné poskytovat všechny podrobnosti o každé diagnostikované chorobě na dané farmě, při které byla uložená jakákoli omezení nebo zákazy přemísťování zvířat.
Údaje o výsledcích veterinární prohlídky na jatkách se dodávají pouze u 2 po sobě následujících zásilek zvířat stejného druhu ze stejného chovu poražených na různých jatkách, tj. pokud chovatel poráží na stejných jatkách, nemusí tuto část IPŘ dodávat.
V případech, kdy byla zvířata testována s pozitivním výsledkem na salmonely, trichofytózu, tuberkulózu, kampylobakteriózu nebo jiná onemocnění má provozovatel jatek povinnost oznámit úřednímu veterináři na jatkách opatření, která bude provádět, aby se zabránilo kontaminaci v průběhu porážky, opracování balení apod. (porážka na konci směny, výměna pracovního oblečení, dezinfekce po porážce apod.). Zvířata nesmí být poražena a dále zpracována dokud to úřední veterinární lékař nepovolí.

4. Provozovatel jatek kontroluje úplnost a platnost IPŘ, nehodnotí dodané údaje a informace předává úřednímu veterinárnímu lékaři.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021