Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Environmentální techniky a technologie > Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Přesunout kategorii Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

 

Nový podkategorie Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

 

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Zkratka IPPC je odvozena z angličtiny (Integreated Prevention and Pollution Control).

V roce 1996 byla v Evropské unii schválena směrnice 96/61/ES o IPPC (o integrované prevenci a omezování znečištění) s účinností od roku 1999. Účelem směrnice je docílit integrované prevence a omezení znečištění vznikajícího v důsledku činností, které jsou uvedeny v příloze č. 1 směrnice 96/61/ES. V lednu roku 2008 vyšlo kodifikované znění této směrnice pod označením 2008/01/ES.

V roce 2010 (24. 11.) vyšla směrnice Evropského parlamentu a Rady pod číslem 2010/75/EU, o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) – IED.

Směrnice 96/61/ES o IPPC stanoví takové opatření, které mají vyloučit nebo snížit emise z výše uvedených činností do ovzduší, vody, půdy a snížit produkci odpadů v zájmu dosažení vysoké ochrany životního prostředí. Tato směrnice byla převedena do českého právního systému zákonem č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jen zákon o integrované prevenci). Tento zákon nabyl platnosti 1. 1. 2003 a byl vydán v kodifikovaném znění pod č. 435/2006 Sb., prováděcí vyhláška byla vydána pod č. 554/2002 Sb.

Směrnice IED byla transponována do českého práva a vyšla ve sbírce zákonů dne 19. 3. 2013 pod č. 69/2013 Sb. jako novela zákona č. 76/2002 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o integrované prevenci vyšla ve sbírce zákonů dne 20. 9. 2013 pod č. 288/2013 Sb.
 

Principy IPPC

Integrace:

 • Jednotný přístup ke stanovování podmínek IP v rámci EU.
 • Hodnocení vlivu provozu zařízení na ŽP jako celku.
 • Přechod od samostatné ochrany jednotlivých složek ŽP k ochraně ŽP jako celku.

Jedno povolení, jedno povolovací místo:

 • Povolení vydávají krajské úřady – jsou koordinátory jednotlivých specializovaných stanovisek k ochraně ŽP a zdraví člověka.
 • Povolení nahradí více rozhodnutí, vyjádření a souhlasů, vyžadovaných pro stavební povolení.

Subsidiarita:

 • Přenášení rozhodovací pravomoci na nejnižší možnou úroveň.
 • Důraz je kladen na regionální rozhodování a zodpovědnost za kvalitu životního prostředí v místě působení daného zařízení.

Dialog a vyjednávání:

 • Používá se při stanovení konkrétních podmínek povolení provozu mezi povolovacím úřadem  a provozovatelem. Zákon o IPPC je často přezdíván jako zákon o vyjednávání.

Transparentnost:

 • Možnost aktivní spoluúčasti veřejnosti na procesu stanovování podmínek povolení provozu.

Harmonizace složkových limitů a parametrů:

 • Složkové emisní limity a limity BAT (nejlepší dostupné techniky – viz níže) se někdy liší.
 • Předepsané emisní limitní hodnoty v integrovaném povolení nesmí složkové limity zmírňovat a umožnit jejich nedodržování.
 • Nelze předepisovat  žádné techniky nebo konkrétní technologie, ale pokud se výhradně uvedou v rozhodnutí o integrovaném povolení, jsou takové podmínky závazné. Pokud se  provozovatel rozhodne pro změnu technologie, je nucen žádat o změnu povolení příslušný krajský úřad.

 

Další informace k Integrované prevenci a omezování znečištění v resortu zemědělství naleznete na webových stránkách Ministerstva zeměděství - eagri.cz.

 

Přílohy

Související odkazy

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021