Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Projekt H2020 SUSFANS - jak udržet systém produkce potravin a výživy - i v ČR do kategorie

Aktuality > Aktuality

Projekt H2020 SUSFANS - jak udržet systém produkce potravin a výživy - i v ČR

Vydáno: 21.3.2019
Tisk článku
Autor: SZÚ, CZVP
Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ

Národní workshop projektu: „Pathways towards a sustainable and food & nutrition secure Europe“ ( konsorcium SUSFANS, Horizont 2020, EU, Grant 633692), proběhl 28. února 2019, ve velké posluchárně SZÚ. V otevřené atmosféře se diskutovalo o výhledech, modelech a prognóze udržitelnosti produkce potravin a výživy, včetně možností plnit nutriční doporučení. Prezentace (v EN) jsou nyní dostupné na webu SZÚ.     

Účastníci se shodli na závěru, že se v dané problematice vyplatí dále pracovat, protože na základě dat lze odhadovat možné problémy, řešení a určovat cíle odborné práce, lokální i společné politiky v EU, potažmo globálně. Byly prezentovány výsledky, které naznačily, že se v mnohém ČR poněkud liší od dalších zemí EU (Itálie, Dánsko, Francie). Zemědělská výroba není v ČR tak intenzivní, dopad na životní prostředí je tak odlišný. To také ovlivňuje myšlení populace v ČR, která na rozdíl od dalších zemí nevnímá "udržitelnost" jako "top" prioritu, spíše preferuje tzv. zdravé potraviny. Ukázalo se také, že v některých nutričních parametrech má ČR pořád co dohánět, především ve spotřebě zeleniny a ovoce. Je to podnět k přípravě strategických plánů pro další desetiletí.

National Project Workshop: "Pathways towards a sustainable and secure food and nutrition Europe" (consortium SUSFANS, Horizon 2020, EU, Grant 633692), was held on February 28, 2019, in a large SZU auditorium. In an open atmosphere, perspectives, models and forecasts for the sustainability of food production and nutrition, including options for nutritional recommendations, were discussed. Presentations (in EN) are now available on the SZU website.

Participants agreed that it would be worthwhile to work on the issue, as data could be used to estimate potential problems, solutions, and to set the goals of professional work, local and common policies in the EU, and globally. Results were presented which indicated that they are somewhat different from other EU countries (Italy, Denmark, France). Agricultural production is not so intense in the Czech Republic, so the environmental impact is then a bit different. It also influences the thinking of the population in the Czech Republic, which, unlike other countries, does not perceive "sustainability" as a "top" priority, rather prefers so-called "healthy foods". It has also been shown that in some nutritional parameters the Czech Republic still has a lot to catch up with, especially in the consumption of vegetables and fruit. It could be an incentive to prepare strategic plans for the next decade.

Jednotlivé prezentace workshopu: (presentations)

1. Introduction, welcome  1SUSFANS_welcome_JR.pdf (2.08 MB 21.03.2019
2. Metrics, models and foresight for sustainable food and nutrition security in Europe  2SUSFANS_intro_TA.pdf (3.85 MB 21.03.2019)    
3. Reflections on SUSFANS from the local perspective SUSFANS Results for the Czech Republic 3SUSFANS_CZ_results_MD.pdf (2.20 MB 21.03.2019)  
4. ModelingSustainable FNS 4SUSFANS_ModelingSFNS_PH.pdf (4.19 MB 21.03.2019)  
5. SUSFANS user toolbox  5SUSFANS_Toolbox_TA.pdf (2.24 MB 21.03.2019)  
6. Introducing the cards 6SUSFANS_Introcards_TA_.pdf (1.53 MB 21.03.2019)

 

J. Ruprich, M. Dofková a kol., CZVP Brno

 

Zdroj: SZÚ

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018