Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Seminář k nařízení o hygienických a mikrobiologických požadavcích na potraviny do kategorie

Mikrobiální rizika > Mikrobiální rizika> Rizikové faktory - Archiv> Rizikové faktory - Archiv
Legislativa ČR - Archiv > Právní předpisy ČR – základní informace> Právní předpisy ČR – základní informace
Legislativa EU a MS - Archiv > Právní předpisy EU – základní informace> Právní předpisy EU – základní informace
Veterinární záležitosti > Živočišná výroba - Archiv> Veterinární záležitosti> Živočišná výroba - Archiv

Seminář k nařízení o hygienických a mikrobiologických požadavcích na potraviny

Vydáno: 23.5.2007
Tisk článku
Seminář byl zaměřen na pravidla hygieny podle nového balíčku nařízení ES a na problematiku listerií.
Ministerstvo zemědělství a Institut profesní přípravy - Praha pořádali v období 24. dubna až 30. května 2007 cyklus seminářů „Implementace veterinární legislativy s důrazem na nařízení 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny (v Brně, Č. Budějovicích, Plzni, Praze a Olomouci). Přednášejícími na semináři v Praze dne 16. 5. 07 byli: MVDr. Malena (ústř. řed. SVS), MVDr. Kozák (MVS, Praha), MVDr. Brychta (SVÚ, Jihlava) a MVDr. Fiedler (MVS Praha).
Hygienická opatření
Se zaměřením na veterinární problematiku byla podána informace o tzv. hygienickém balíčku nařízení ES (z veterinárních hledisek zahrnuje především nařízení 852/2004/ES, 853/2004/ES, 854/2004/ES a posléze i 2073/2005/ES), který nahradil řadu dříve platných předpisů ES a vyžádal si zrušení mnoha národních předpisů v členských zemích. Zásady zacházení s živočišnými produkty jsou obsaženy v několikrát novelizovaném českém veterinárním zákonu 166/1999 Sb., jehož poslední změna je právě ve stadiu mezirezorního řízení. Předpokládá se vstoupení v účinnost na přelomu 2007/2008. Další důležitá ustanovení obsahuje zákon 258/2000 Sb. o veřejném zdraví a zákon 110/1997 Sb. o potravinách.
Při vytváření systému HACCP, pravidel správné výrobní hygienické praxe (SVHP) a při provádění vlastní kontroly mohou podniky v zájmu zajištění hygieny využívat požadavky (a limity) stanovené ve zrušené vyhlášce 132/2004
Lze využít také některá doporučení ES a vlastní zkušenosti. Pravidla SVHP jsou pro mléko a mléčné výrobky, vejce a výrobky z nich, ryby a výrobky z nich zpracována formou norem (ČSN 56 601-603). Požadavky SVHP se obecně týkají především:
-         budov, zařízení a dopravy (nařízení 852/2004/ES, 853/2004/ES, § 22 zákona 166/1999 Sb.)
-         vody (zákon 258/2000 Sb. o veřejném zdraví)
-         dodržování technologických postupů (§ 22 zákona 166/1999 Sb.)
-         pravidelné kontroly
-         dodržování podmínek, za nichž byla výroba schválena
-         sanitace, osobní hygieny
-         kvalifikovaného personálu
-         nakládání s odpady
-         kontroly, dokumentace, evidence a řešení stížností.
Bylo upozorněno na některé často se vyskytující závady zjišťované při inspekcích. Z hlediska teplotních režimů dochází k:
-         nedodržování teplotních prodlev při tepelném ošetření (někdy chybí i možnost jejich zaznamenávání)
-         nedodržování nařízením požadované limitní hodnoty teploty potraviny při výrobě a přepravě, protože měření/regulace teplot je prováděno ve výrobních prostorách a přepravních skříních a je nastaveno bez jakékoli rezervy až na tuto limitní hodnotu.
Jedním ze zásadních požadavků pro hygienu je zpracovaný sanitační plán. Provádění sanitace nebo deratizace není vhodné demonstrovat tím, že jsou všude „po ruce“ sanitační prostředky nebo jsou v sanitovaném prostředí umístěny návnady.
Mikrobiologické požadavky
Když začalo platit nové nařízení 2073/2005/ES o mikrobiologických požadavcích na potraviny, byla zrušena i česká vyhláška 132/2004 Sb. Nové nařízení však stanovuje limity pro méně mikroorganismů (především salmonela a listerie). Povinností výrobců podle nového nařízení je nejen provádět vlastní mikrobiologické vyšetření, ale už při podezření na závadu, ohlásit toto příslušnému orgánu SVS. Pokud nejsou v předpisech stanoveny vyšetřovací metody, používají se metody obsažené v normách nebo metody ověřené praxí.
Listerie
Největší pozornost byla na semináři věnována listerii. Přestože potravinářské podniky v ČR (zaměřeno na zpracování živočišných potravin) splňují ustanovení evropské i národní legislativy, může dojít k záchytu bakterie Listeria monocytogenes. V r. 2006 byly listerie zjištěny ve 2,5 % z veškerých živočišných výrobků. V mlékárenském průmyslu byla listerie zjištěna v 1 až 2 % podniků. V době zvýšených kontrol na přelomu 2006/2007 byl zachycen výskyt listerie u 6 % výrobků. Tato zjištění odpovídají stavu v jiných vyspělých evropských zemích. Příkladem výskytu listerií v dovážených výrobcích byly nálezy v uzených lososech.
SVS spolu se SZPI a Ministerstvem zdravotnictví zpracovala doporučení ohledně listerií jednak pro výrobce a obchodníky, jednak pro spotřebitele. Rizikovější jsou výrobky určené k přímé spotřebě než výrobky určené ke konzumaci po tepelném kuchyňské úpravě. Potraviny jsou podle nařízení 2073/2005/ES rozděleny na ty, které podporují a které nepodporují růst listerií (pH nejvýše 4,4 nebo aw nejvýše 0,92 nebo kombinace této hodnoty pH a aw nejvýše 0,94). Rizikovější je ruční výroba než automatizovaná. Četnost vyšetření je buď stanovena v nařízení, nebo obsažena v HACCP. Pro stěry nejsou stanoveny limity, ale je nutné je provádět. Je třeba nezaměňovat limity pro listerie ve výrobě, kde nesmějí být (v 25 g) zjištěny vůbec, a v tržní síti, kde nesmějí po celou dobu údržnosti překročit 100 KTJ/g (v kojenecké a zvláštní výživě určené k přímé spotřebě nesmějí být vůbec).
 
Podle informací získaných na semináři konaném 16. 5. 2007 v Praze zpracovala Ing. I. Suková
Další materiály související s listeriózou:
Prevence listeriózy (SZPI, 20. 2. 2007)
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021