Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Skončil projekt FutureFood6 do kategorie

Zemědělský a potravinářský výzkum > Zemědělský a potravinářský výzkum> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv

Skončil projekt FutureFood6

Vydáno: 3.3.2009
Tisk článku
Projekt koordinovaný UNIDO, na němž spolupracovalo Technologické centrum AV ČR byl ukončen vytvořením čtyř socio-ekonomických scénářů vývoje potravinářského průmyslu ve střední a východní Evropě do roku 2020.

Projekt s akronymem FutureFood6 byl jednou z výzkumných aktivit, které se dotýkaly oblasti potravinářského průmyslu. Koordinátorem projektu byla United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) a partnery projektu byly organizace ze šesti zemí regionu střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko), dále španělská organizace OPTI zodpovědná za část metodického řízení projektu a rakouská organizace WIIW zaštiťující vypracování hlavních výstupů. Českou republiku v projektu zastupovalo Technologické centrum Akademie věd ČR. Odborným garantem projektu byl za ČR Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.

Cíle projektu mohou být shrnuty do následujících bodů:

-         snaha pomoci subjektům zapojeným do potravinových řetězců v partnerských zemích střední a východní Evropy dosáhnout mezinárodních standardů kvality a bezpečnosti potravin a tím zvýšení jejich konkurenceschopnost;

-         podpora rozhodování veřejné správy a soukromých subjektů v oblasti kvality a bezpečnosti potravin;

-         identifikace nových obchodních modelů a klíčových technologií, které přispějí k naplnění požadavků z hlediska kvality a bezpečnosti potravin;

-         podpora dlouhodobého strategického plánování v odvětví potravinářského průmyslu.

K dosažení těchto cílů využil projekt metod a nástrojů foresightu.

Projekt FutureFood6 byl zakončen 27. ledna 2009 závěrečnou konferencí ve Vídni. Na ní byly představeny hlavní etapy projektu a jejich výstupy.

V první fázi aktivit projektu se jednalo o analýzu současné podoby trhu a úrovně technologického rozvoje potravinářského průmyslu ve střední a východní Evropě, včetně úrovně infrastruktury výzkumu a vývoje. Tato analýza probíhala formou rozhovorů a on-line dotazníkových šetření. Kromě popisu současné situace potravinářského sektoru, jeho potřeby, byly identifikovány problémy a možnosti dalšího vývoje, včetně technologií klíčových pro zvýšení kvality a bezpečnosti potravin ve střední a východní Evropě.

Tato analýza se stala podkladem pro vytvoření čtyř socio-ekonomických scénářů budoucího možného vývoje potravinářského průmyslu se zřetelem na kvalitu a bezpečnost potravin. Tyto scénáře měly postihnout možný vývoj odvětví v regionu střední a východní Evropy do roku 2020. Na základě těchto socio-ekonomických scénářů byla v další fázi projektu FutureFood6 vytvořena vize budoucího stavu v daném odvětví a regionu. Tato vize identifikovala předpokládaný charakter potravinářského průmyslu a zejména úrovně bezpečnosti a kvality potravin v roce 2020. Dále byly k této vizi stanoveny indikátory a posléze tzv. milníky (milestones), tedy hodnoty těchto zvolených indikátorů, které budou tento vývoj směrem ke stanovené vizi popisovat. Součástí této fáze projektu bylo i sestavení souboru bariér, které mohly žádoucímu vývoji směrem k vizi v budoucnosti bránit.

Vytváření scénářů, stanovování budoucí vize potravinářského průmyslu a identifikace indikátorů, jejich žádoucích hodnot a stanovení bariér vývoje směřujícího ke zvolené vizi, jsou kroky, které měly zásadní vliv na podobu závěrečné etapy projektu, kterou bylo vytvoření tzv. cestovní mapy (roadmap). Jednalo se o strukturovanou identifikaci dílčích specifických kroků v definovaných sektorech (např. věda a vzdělávání, technologie, průmyslová sféra, politika VaV). Tato opatření byla v daných časových horizontech navrhována tak, aby překonávala identifikované bariéry a vedla k dosažení zvolené budoucí vize.

 

Hlavní závěry z dílčích etap projektu včetně závěrečné zprávy jsou k dispozici na www.futurefood6.com. V současné době se připravuje další konečný výstup projektu a tím je Manuál pro malé a střední podniky, které působí v odvětví potravinářského průmyslu – jakýsi návod, jak dosáhnout zvýšení kvality a bezpečnosti produkovaných potravin.

Autoři: Ondřej Valenta a Petr Hladík, Technologické centrum AV ČR

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021