Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Vědecká síť EFSA pro posuzování rizika z nanotechnologie do kategorie

Nanotechnologie > Vlivy na zdraví - Archiv> Nanotechnologie> Vlivy na zdraví - Archiv
Akce zahraniční > Akce - Archiv> Akce zahraniční> Akce - Archiv
Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Vědecká síť EFSA pro posuzování rizika z nanotechnologie

Vydáno: 20.6.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Alexandra Kvasničková
Problematiky projednávané na prvním zasedání sítě. Parma (Itálie), 22.2.2011.

Dne 22.2.2011 se uskutečnilo v Parmě (Itálie) první zasedání vědecké sítě EFSA pro posuzování rizik z nanotechnologií použitých u potravin a krmiv. Program zasedání.

Do sítě jsou nominováni zástupci jednotlivých členských států EU. Některé státy dosud své zástupce nejmenovaly. Za ČR byl do sítě EFSA nominován doc.MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (SZÚ, Centrum zdraví, výživy a potravin). Uvedená síť pokrývá celý řetězec potravin a krmiv.

Aktivity EFSA v oblasti nanotechnologie
EFSA spolupracuje s ostatními agenturami a organizacemi (v EU a mezinárodními) aktivními v oblasti nanotechnologie, např. JRC, EMA, nepotravinářskými vědeckými výbory EU, WHO/FAO, OECD, US FDA a Úřadem pro bezpečnost potravin v Japonsku.
Vědecký výbor EFSA vydal v roce 2009 vědecké stanovisko “Potenciální rizika z nanovědy a nanotechnologií pro bezpečnost potravin a krmiv”.
EFSA vydal dosud dvě stanoviska k použití nanotechnologie:
– panel CEF (panel pro materiály ve styku s potravinami, enzymy, aromata a pomocné prostředky) schválil použití nanočástic nitridu titanu jako materiálu pro kontakt s potravinami (listopad 2008),
– panel ANS (panel pro potravinářská aditiva a nutriční zdroje přidávané do potravin) posuzoval použití hydrosolu stříbra jako doplňku stravy, přičemž došel k závěru, že není dostatek informací pro posouzení rizika (listopad 2008).
Někteří členové sítě upozornili na to, že na trhu se nachází koloidní stříbro (zvláště prostřednictvím internetu) a že chybí spolehlivý přehled o výrobcích na trhu.
Bylo zmíněno, že byly dostupné po dlouhou dobu některé koloidní výrobky, zvláště v oblasti doplňků stravy, bez úředního posouzení rizika.
Účastníci rovněž diskutovali o problémech vytvoření definice nanomateriálů čistě na vědeckém základě, která by byla aplikovatelná v legislativě. V REACH nanomateriály spadají pod definici látky (substance). Obecně se odsouhlasilo, že rozměr toho, co se považuje za nano, by se neměl soustřeďovat na 100 nm.

Aktivity JRC
Účastníci byli seznámeni s aktivitami JRC v oblasti nanotechnologií. JRC vytvořilo úložiště pro 25 různých nanomateriálů (ne však 25 různých látek, protože některé nanomateriály v úložišti mají různé tvary a velikost). Toto úložiště je podpůrné pro program financovaný OECD.
JRC – jeho Institut pro referenční materiály a měření (IRMM) dává k dispozici certifikovaný oxid křemičitý pro specifická měření velikosti. JRC rovněž hostí IT  platformu nazvanou “nanohub”.
Účastníci zdůraznili, že je zapotřebí mít k dispozici vhodné metody měření a validované testy a to in vitro a in vivo. In vitro metody jsou užitečné pro pochopení způsobu působení a pro uspořádání in vivo experimentů. Současný přístup k hodnocení rizika z nanomateriálů se obecně neliší od konvenčních hodnocení.
Členské státy se dotázaly JRC na prioritizaci materiálů v úložišti. Výběr materiálů pro úložiště byl založen na sponzorském programu OECD, který mimo jiných hledisek bral do úvahy objem výroby a uplatnění na trhu.
Sponzorský program OECD zaměřený na SiO2 a TiO2 se zvláště týká oblasti potravin a krmiv. Nano uhličitan vápenatý je zahrnut do úložiště JRC na základě případové studie REACH.
JRC spolupracuje s četnými EU institucemi a úřady a podílí se na implementaci REACH. Předpokládá se, že do léta 2011 budou uveřejněny tři implementační projekty REACH týkající se nanomateriálů (RIPoN). JRC se podílí také na projektu, který se zaměřuje na vyhledávání informací týkajících se nano v dokumentacích (dossiers) podávaných v souladu s REACH.

Příručka EFSA zaměřená na hodnocení rizik z nanomateriálů v potravinách a krmivech
Účastníci byli seznámeni s návrhem příručky EFSA, ke kterému proběhla ve dnech 14.1.–25.2.2011 veřejná diskuse.
Příručka EFSA byla uveřejněna dne 10.5.2011.

Probíhající aktivity v členských státech zaměřené na posuzování rizik z nanotechnologií v potravinách a krmivech
Účastníci byli seznámeni s výstupem z dotazníku “Member State Activities in the Area of Nanotechnologies in Food and Feed”.

Prezentace vybraných projektů z členských států

UK: Na základě doporučení ve zprávě Sněmovny lordů (2010) byla ve Velké Británii ustavena diskusní skupina pro nanotechnologie a potraviny. Uvedená skupina je tvořena zástupci FSA, vlády, vysokých škol, průmyslu a spotřebitelů. Skupina si vyměňuje informace o výzkumu a aplikacích v potravinářském sektoru, vývoji regulace a diskutuje o registru nanopotravin a materiálů přicházejících do styku s potravinami. Skupina má 18měsíční mandát. Výstupy z diskusí jsou pravidelně uveřejňovány na internetových stránkách FSA.

Německo: Byly prezentovány probíhající aktivity BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung; Federálního úřadu pro posuzování rizik). BfR pracuje na četných úkolech týkajících se nanotechnologie, často ve spolupráci s jinými veřejnými autoritami a federálními úřady, ale i mezinárodními (EFSA, ECHA, OECD). BfR podpořil četné výzkumné aktivity týkající se komunikace rizika (např. expertní studie Delphi o použití nanomateriálů v potravinách a spotřebitelských výrobcích aj.). V roce 2006 byl spuštěn The NanoDialogue, v rámci kterého zainteresované subjekty z oblasti politiky, ochodu a průmyslu, vědy, veřejných institucí a asociací diskutují příležitosti a rizika nanomateriálů (viz Risk Perception of Nanotechnology –Analysis of Media Coverage). Výstupy z těchto diskusí jsou pravidelně uveřejňovány na internetových stránkách BfR.

Mandát sítě pro nanotechnologii
Diskutovalo se podrobněji o aktivitách sítě. Důležitými úkoly sítě jsou spolupráce a sdílení informací. Síť by mohla být užitečný nástroj na podporu dialogu s průmyslem (co lze očekávat od budoucích aplikací). Síť bude užitečná pro podávání návrhů na potřeby výzkumu při přípravě rámcového programu výzkumu Evropské komise – GŘ pro výzkum.

Další aktivity
Byla představena platforma EFSA pro výměnu informací (IEP) a databáze expertů (EDB). Členské státy byly vyzvány, aby se obrátily na experty v oblasti nanotechnologie ve svých zemích s cílem zahrnout je do databáze expertů EFSA.

Více informací z první schůzky vědecké sítě EFSA pro posouzení rizik z nanotechnologií u potravin a krmiv je k dispozici zde.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021