Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“ do kategorie

Publikace > Publikace> Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv
Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

„Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“

Vydáno: 11.4.2012
Tisk článku
Autor: Ing. Kamila Grulichová
Ministerstvo zdravotnictví – úsek ochrany veřejného zdraví a řízení hygienické služby předkládá dokument „Víceletý kontrolní plán pro residua pesticidů 2012-2014“.

Povinnost zpracovat tento dokument je uložena členským státům (ČS) EU nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu  a o změně směrnice Rady 91/414/EHS.

Problematika reziduí pesticidů spadá do působnosti dvou resortů – Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví. Transpozice a implementace legislativy v oblasti reziduí pesticidů spadá do působnosti Ministerstva zdravotnictví, které odpovídá za hodnocení rizika, zpracování žádostí a podkladů pro návrhy maximálních limitů reziduí (MLR) a jejich úpravy a pro komunikaci s EFSA a Evropskou komisí, Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, sekcí pro rezidua pesticidů. Hodnocením rizika a zpracováním vědeckých podkladů je pověřen Státní zdravotní ústav, Centrum odborných činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. V oblasti dozoru nad trhem s potravinami pokrývá Ministerstvo zdravotnictví resort veřejného stravování. Ministerstvo zemědělství odpovídá za oblast přípravků na ochranu rostlin včetně transpozice a implementace související legislativy a za jejich dozor. Do kompetence Ministerstva zemědělství spadá v plném rozsahu oblast krmiv včetně jejich dozoru a hodnocení rizika. V případě dozoru nad trhem s potravinami Ministerstvo zemědělství odpovídá za dozor nad potravinovým řetězcem s výjimkou sektoru veřejného stravování. Nová právní úprava ukládá členským státům v oblasti reziduí pesticidů další povinnosti, mezi které patří zpřesnění požadavků na provádění úředních kontrol MLR, povinnost zpracování národního kontrolního programu pro rezidua pesticidů, realizace víceletého koordinovaného plánu kontrol Společenství pro rezidua pesticidů a povinné poskytování informací kompetentního úřadu členského státu Komisi a o poskytování informací členských států EFSA.

Dokument najdete: česká verze zde (pdf, 432 kB)
                               anglická verze zde (pdf, 404 kB)

Zpracovala: Ing. Kamila Grulichová

 

 

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021